Übersetzung von "Ausschüttungen oder Entnahmen" auf slowenischer Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Slowene

Oder - Übersetzung :
Ali

Ausschüttungen - Übersetzung : Ausschüttungen oder Entnahmen - Übersetzung :
Schlüsselwörter : Kajne Brez Boste

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig.
pogoji za dvig so dosežena določena upokojitvena starost, invalidnost ali smrt ali pa se pri dvigih pred takimi določenimi dogodki uporabijo malusi in
Ausschüttungen an die Anteilseigner
Delitev dobička družbenikom
Ausschüttungen und wiederangelegte Erträge
razdelitev in ponovno vloženi prihodek,
Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig und
račun, ki izpolnjuje naslednje zahteve
Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig und
davčnim organom je treba sporočati podatke v zvezi z računom
Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig, und
Izraz Izključeni račun pomeni katerega koli od naslednjih računov
Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig, und
pokojninski račun, ki izpolnjuje naslednje zahteve
Entnahmen sind an das Erreichen eines bestimmten Ruhestandsalters, Invalidität oder den Todesfall geknüpft oder es werden bei Entnahmen vor Eintritt dieser Ereignisse Vorschusszinsen fällig und
katero koli trenutno veljavno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje in
Libertex Einlagen und Entnahmen
Libertex pologov in dvigov
So können nicht von vornherein kalkulierbare Ausschüttungen oder Wertsteigerungen nicht ausschlaggebend sein.
Tako izplačila ali povečanje vrednosti, ki jih je mogoče izračunati vnaprej, niso odločilna.
So können nicht von vornherein kalkulierbare Ausschüttungen oder Wertsteigerungen nicht ausschlaggebend sein.
Izplačila ali povečanja vrednosti, ki jih ni mogoče izračunati vnaprej, torej ne morejo biti odločilna.
die Gründe für diese Entnahmen
vzroke za sprostitev zalog
IB Dividenden ausschüttungen an das Land
Izplačila dividend IB deželi Schleswig Holstein
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig.
pogoj za dvig je izpolnitev določenih pogojev, povezanih z namenom naložbenega ali varčevalnega računa (npr. zagotavljanjem prejemkov v zvezi z izobraževanjem ali zdravstvom), ali pa se pri dvigih pred izpolnitvijo takšnih pogojev uporabijo malusi, in
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig und
pogodbo o življenjskem zavarovanju z dobo kritja, ki se bo končala, preden zavarovanec doseže starost 90 let, če pogodba izpolnjuje naslednje zahteve
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig und
račun je urejen s predpisi kot naložbeni nosilec za druge namene, razen pokojninskih, z njim pa se redno trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali pa je urejen s predpisi kot nosilec varčevanja za druge namene, razen pokojninskih
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig und
pogoji za dvig so dosežena določena upokojitvena starost, invalidnost ali smrt ali pa se pri dvigih pred takimi določenimi dogodki uporabijo malusi in
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig und
letni prispevki so omejeni na največ 50000 USD ali enakovredni znesek, izražen v domači valuti posamezne države članice ali Andore, pri čemer se uporabijo pravila iz odstavka C oddelka VII o seštevanju računov in pretvorbi valut.
Entnahmen sind an die Erfüllung bestimmter Kriterien geknüpft, die in Zusammenhang mit dem Zweck des Anlage oder Sparkontos (beispielsweise Gewährung von ausbildungsbezogenen oder medizinischen Leistungen) stehen, oder es werden bei Entnahmen vor Erfüllung dieser Kriterien Vorschusszinsen fällig und
podatke, ki se zbirajo in hranijo v skladu s Postopki za preprečevanje pranja denarja ali poznavanje strank glede Že obstoječega računa subjekta, ki ga ima en ali več nefinančni subjekt, s skupnim stanjem ali vrednostjo, ki ne presega 1000000 USD ali enakovrednega zneska, izraženega v domači valuti posamezne države članice ali Andore, ali
bei allen Entnahmen von Rotem Thun aus Thunfischfarmen.
pri vsakem nabiranju modroplavutega tuna v ribogojnicah.
Libertex Einlagen und Entnahmen Wie zahle ich Geld abheben?
Libertex pologov in dvigov Kako polog dvig denarja?
IB Ausschüttungen an das Land Schleswig Holstein (in Mio. DEM)
Izplačila IB deželi Schleswig Holstein (v milijonih DEM)
k) Verfahren für koordinierte Maßnahmen zur Unterdrückung gesetzwidriger Entnahmen aus der Natur
(k) postopke za usklajevanje dejavnosti, namenjenih preprečevanju nezakonitega jemanja vrst iz narave
Wenn Sie in ein Problem laufen mit einigen der Online Casinos, ob die Zahlung Entnahmen, Einlagen oder Boni, sind wir stark. mehr.
Če hodiš v težave z nekaterimi od spletnih igralnic, ali dvige plačil, depoziti ali bonusi, smo močni. več.
Dazu entnahmen wir unseren Bakterien Enzyme und beobachteten die Reaktion mit einem Zwischenprodukt, Phtalsäure.
Zato sva pridobili encime iz najinih bakterij in jih zreagirale s predhodnikom ftalatske kisline.
Der ACOM äußert sich regelmäßig zu den Entnahmen von rund 135 Fisch und Krebstierarten im Nordatlantik.
Odbor ACOM zagotavlja redno svetovanje glede izčrpavanja približno 135 vrst rib in lupinarjev na severnoatlantskem območju.
(6) Aufwendungen bezeichnet einen Rückgang des Nettoeigenkapitals eines Unternehmens im Rechnungslegungszeitraum durch Abflüsse oder eine Wertminderung von Vermögenswerten oder durch die Anerkennung oder Zunahme des Werts von Verbindlichkeiten, mit Ausnahme monetärer oder nichtmonetärer Ausschüttungen an Anteil oder Kapitaleigner als solche
(6) odhodki pomenijo zmanjšanje neto lastniškega kapitala družbe v obračunskem obdobju v obliki odlivov ali zmanjšanja vrednosti sredstev ali v obliki pripoznanja ali povečanja vrednosti obveznosti, razen tistih, ki se nanašajo na denarno ali nedenarno razdelitev delničarjem ali lastnikom kapitala kot takim
Aus diesem Grund sollten Ausschüttungen untersagt werden, in deren Folge die Schulden der SPE den Wert ihrer Vermögenswerte übersteigen.
Delitve dobička, kjer obveznosti presegajo vrednost sredstev SPE, bi morale biti zato prepovedane.
brauchen Absatz 1 nicht auf Aktien anzuwenden, bei denen das Recht eingeschränkt ist, an den Ausschüttungen im Sinne des Artikels 55 und oder an der Verteilung des Gesellschaftsvermögens im Falle der Liquidation teilzunehmen oder
lahko določi, da se odstavek 1 ne uporablja za delnice, ki imajo omejeno pravico do udeležbe pri izplačilih v skladu s členom 55 in ali pri razdelitvi sredstev družbe v primeru likvidacije, ali
brauchen Absatz 1 nicht auf Aktien anzuwenden, bei denen das Recht eingeschränkt ist, an den Ausschüttungen im Sinne des Artikels 17 und oder an der Verteilung des Gesellschaftsvermögens im Falle der Liquidation teilzunehmen oder
lahko določi, da se odstavek 1 ne uporablja za delnice, ki imajo omejeno pravico do udeležbe pri izplačilih v skladu s členom 17 in ali pri razdelitvi sredstev družbe v primeru likvidacije ali
Ausschüttungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b können durch Immobilienerwerb, durch Rücknahme von Anteilen oder durch eine andere Art des Anteilserwerbs sowie auf jedem anderen beliebigen Wege erfolgen.
Za namene točke (b) odstavka 1 se delitev dobička lahko izvede z nakupom premoženja, odkupom ali drugo vrsto pridobitve deležev ali z drugimi sredstvi.
Dividenden, zu denen auch Dividenden in Form von Aktien gehören, sind Ausschüttungen des Gewinns, der auf Aktien und andere Beteiligungen am Kapital von privaten Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, Genossenschaften oder öffentlichen Unternehmen entfällt.
Dividende, vključno z dividendami iz delnic, so razdelitve dobičkov za delnice in druge oblike udeležbe v lastniškem kapitalu zasebnih delniških družb, zadružnih organizacij in javnih družb.
11 Nach Paragraph 35 des IAS 32 sind Ausschüttungen an Inhaber von Eigenkapitalinstrumenten, gemindert um alle damit verbundenen Ertragssteuervorteile, direkt vom Eigenkapital abzusetzen.
11 Kakor zahteva člen 35 MRS 32, se izplačila imetnikom kapitalskih inštrumentov pripoznajo neposredno v kapitalu, brez zneska davka iz dobička.
Abweichend von Absatz 1 unterbleibt die Berichtigung bei Umsätzen, bei denen keine oder eine nicht vollständige Zahlung geleistet wurde, in ordnungsgemäß nachgewiesenen oder belegten Fällen von Zerstörung, Verlust oder Diebstahl sowie bei Entnahmen für Geschenke von geringem Wert und Warenmuster im Sinne des Artikels 16.
Z odstopanjem od odstavka 1 se odbitek ne popravi, če ostanejo transakcije v celoti ali delno neplačane, v primeru uradno dokazanega ali potrjenega uničenja, izgube ali tatvine premoženja ter v primeru dajanja daril manjših vrednosti ali dajanja vzorcev iz člena 16.
Allerdings sollten die Gläubiger vor unverhältnismäßig hohen Ausschüttungen an die Anteilseigner geschützt werden, die die Fähigkeit der SPE zur Rückzahlung ihrer Schulden beeinträchtigen könnten.
Upniki pa bi morali biti zaščiteni pred čezmerno delitvijo dobička družbenikom, kar bi lahko vplivalo na sposobnost SPE, da plača dolg.
Da die Vorbereitung eines Solvenztests für die Ausschüttungen derzeit nur in wenigen Mitgliedstaaten besteht, macht dieser Vorschlag sie für die SPE auch nicht verbindlich.
Ker priprava preverjanja plačilne sposobnosti za delitev dobička sedaj obstaja v nekaj državah članicah, s predlogom ne bo obvezno za SPE.
Entsprechend seien diese Ausschüttungen des Jahresüberschusses bei der Berechnung des Beihilfeelements zu berücksichtigen und wurden von den Parteien der Verständigung in den Berechnungen berücksichtigt.
Ta izplačila letnega presežka je treba torej upoštevati pri izračunu elementa pomoči in so jih stranke dogovora dejansko upoštevale pri svojih izračunih.
Jedoch werden einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt nicht gleichgestellt Entnahmen für Geschenke von geringem Wert und für Warenmuster für die Zwecke des Unternehmens.
Vendar pa se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje uporaba blaga za namene dajanja vzorcev ali daril manjših vrednosti za namene dejavnosti davčnega zavezanca.
Von ... Mio. EUR im Jahre 1985 seien diese Ausschüttungen bis zum Jahr 1996, als die FHH noch alleinige Eigentümerin gewesen sei, auf ... Mio. EUR im Jahre 1996 gestiegen.
Ta izplačila so do leta 1996, ko je bila FHH še vedno edina lastnica, narasla iz ... milijonov EUR leta 1985 na ... milijonov EUR leta 1996.
(2) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten müssen in den Fällen des Absatzes 1 mindestens geeignete Maßnahmen vorschreiben, damit die aus der Herabsetzung des gezeichneten Kapitals gewonnenen Beträge nicht zu Zahlungen oder Ausschüttungen an die Aktionäre oder zur Befreiung der Aktionäre von der Verpflichtung zur Leistung ihrer Einlagen verwendet werden.
2. V primerih iz odstavka 1 mora zakonodaja držav članic določiti najmanj takšne ukrepe, ki bodo zagotovili da se zneskov, pridobljenih iz zmanjšanja vpisanega kapitala, ne sme uporabiti za plačila ali razdelitev delničarjem ali za oprostitev obveznosti delničarjev, da vplačajo svoje vložke.
Ausschüttungen an die Anleger und Kapitalverringerungen werden in den ersten zwei Jahren nach einer Übernahme begrenzt sein, und Arbeitnehmer werden Zugang zu den für ihr Unternehmen vorgesehenen Plänen haben.
Razdelitev vlagateljem in zmanjšanje kapitala bosta omejena v prvih dveh letih po prevzemu, zaposleni pa bodo imeli dostop do informacij o načrtih, predvidenih za njihova podjetja.
Durch Regelung im jeweiligen Haushaltsgesetz des Landes Schleswig Holstein seien diese Ausschüttungen für Zwecke der IB, also für Förderaufgaben des Landes, vorgesehen und entsprechend wieder der IB zugeführt worden.
V skladu z ureditvijo iz posameznih zakonov o proračunu dežele Schleswig Holstein so bila ta izplačila predvidena za namene IB, torej za naloge pospeševanja dežele, in so bila temu ustrezno prenesena nazaj na IB.
Trotz des strengen Schutzes im Rahmen der FFH Richtlinie ist der Bäumchen Seidelbast durch unachtsames Zertreten sowie durch Entnahmen, Pilzbefall und ökologischen Wandel weiterhin in hohem Maße gefährdet.
Čeprav je v skladu z direktivo o habitatih strogo zavarovana, je zaradi hoje, turistov, zbirateljev, napadov gliv in sprememb okolja še vedno zelo ogrožena.
Diese Stammzellen können leicht gewonnen werden, wenn man auf die Entnahmen vorbereitet ist, und ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass sie überhaupt als Transplantationsmaterial behandelt werden sollten.
Teh izvornih celic ni težko dobiti, če je nekdo to pripravljen storiti, in osebno menim, da na to ne bi smeli gledati kot na presaditev.
Die beiden ersten Forschungsjahre im Rahmen des Projekts REPRO DOTT zielten darauf ab, den Geschlechtszyklusvon Rotem Thun auf der Grundlage von Beobachtungenund der Analyse von Entnahmen der Fortpflanzungsorganegenauer kennenzulernen.
Prvi dve leti raziskav, opravljenih v okviru projekta REPRO DOTT, sta bili posvečeni boljšemu razumevanjuspolnega ciklusa tuna na podlagi opažanj in analizevzorcev, odvzetih na reproduktivnih organih.

 

Verwandte Suchen: Ausschüttungen Und Entnahmen - Gewinnthesaurierungen Oder -ausschüttungen - Dividenden Oder Ausschüttungen - Dividenden Oder Sonstige Ausschüttungen - Entnahmen Aus Der Kapitalrücklage - Entnahmen Aus Gewinnrücklagen - Einlagen Und Entnahmen - Entnahmen Aus - Entnahmen Tätigen - Entnahmen Aus Rücklagen -