Übersetzung von "Gesund" auf slowakisch Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Slowakisch

Gesund - Übersetzung : Gesund - Übersetzung : Gesund - Übersetzung :
Schlüsselwörter : Zdravý Zdravé Zdravá Zdravo Zdraví

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Gesund ? Was bedeutet gesund ?
'Zdravie? Čo to znamená, zdravie?
Gesund? Das nennst du gesund ?
Zdravé... toto voláš zdravé?
Bleibt gesund.
Dávajte na seba pozor.
ganz und gesund .
celý a užitočný .
Gesund und munter.
Vcelku dobre, ďakujem.
Werde gesund darin.
Používaj to v dobrom zdraví.
Ist das gesund?
Tvoje zdravie, čo?
Das ist gesund.
Pre teba je to dobré, chlapče.
Sind sie gesund?
Alonzo, sú zdraví?
Das ist gesund!
Zarastá po nich hruď!
Ich werde gesund.
Som v poriadku.
Ich bin gesund.
Moja bolesť je preč.
Du bist gesund.
To teda si.
Er war gesund.
...Nie.
Sie sind gesund.
Ste v poriadku.
Ist er gesund?
Áno.
Ich bin gesund?
Teda som v poriadku?
klinisch gesund sind
klinicky zdravé
Antonyme Gesund, stark, leistungsfähig.
Antonymá, zdravý, silný, schopný.
Gesund war etwas anderes.
Zdravé je iný príbeh.
So werden wir gesund
K zdraviu sa dostaneme takto
Kinder gesund zu sein ...
Aby boli deti zdravé ...
Sei gesund und liebevoll
Buďte zdraví a milujúci.
Zweitens ist es gesund.
Druhý dôvod je, pretože je to zdravé.
Vielleicht werden Sie gesund.
Možno sa uzdravíte.
Sie sehen gesund aus.
Práve teraz vyzeráte dobre.
Na, Bennet, wieder gesund?
Cítite sa lepšie, Ray?
Ist Dominique wieder gesund?
Zaplatím ti potom.
Sie sind vollkommen gesund.
Si úplne zdravý!
Das ist nicht gesund.
To nie je zdravé, mať zavreté okno.
Du wirst wieder gesund.
Budeš v poriadku, Jake.
Du wirst wieder gesund!
Budeš v poriadku! Povedz to!
Du wirst wieder gesund!
Budeš v poriadku!
Du wirst wieder gesund!
Budeš v pohode.
Er wird wieder gesund.
Caine sa vylieči.
Wird er wieder gesund?
Určite bude v poriadku?
Kiron wird wieder gesund.
Kiron bude v poriadku.
Du wirst wieder gesund.
Budete v poriadku. Budete v poriadku!
Ich will gesund werden.
Chcem sa uzdraviť!
Er ist nicht gesund.
Kto ti povedal, že je v poriadku?
Wir machen dich gesund.
Chceme ťa uzdraviť.
Wird er wieder gesund?
Bude zase v poriadku?
Du wirst wieder gesund.
Dostaneš sa z toho.
Erstaunlicherweise war sie gesund.
Je až pozoruhodné, aká bola zdravá.
Sie müssen gesund werden.
Musíte sa zotaviť.

 

Verwandte Suchen: Gesund Leben, Gesund Bleiben - Gesund Bleiben Und Gesund Werden - Wenn Ich Gesund Gesund Bin - Gesund - Gesund Werden - Bleib Gesund - Wieder Gesund - Gesund Und Munter - Gesund Bleiben - Bleibt Gesund -