Übersetzung von "Anforderungen und Belohnungen" auf slowakisch Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Slowakisch

Anforderungen - Übersetzung : Anforderungen - Übersetzung : Anforderungen - Übersetzung : Anforderungen und Belohnungen - Übersetzung :

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Mitarbeiter Vorschlagswesen und Belohnungen
Personál schéma návrh a odmeny
Warum vier Belohnungen?
Kde je to štvrté telo?
die Menge an Belohnungen und Preisen
výška odmien a výhier
Wir wollen die Belohnungen.
Chceme tie odmeny.
Neuer Battle Pass, neue Belohnungen!
Nová hra Battle Pass prináša nové odmeny!
Sie können für das Turnier registrieren und Belohnungen.
Môžete sa zaregistrovať do turnaja a získať odmeny.
Für ein ernten Sie viele Belohnungen.
Pre jednu, budete žať mnohé výhody.
Als Ebene abgeschlossen, verbessern Sie Ihr Auto und mehr Belohnungen.
Ako úrovne sú dokončené, vylepšiť auto a získať viac odmien.
Der zweiten Gruppe bot er Belohnungen an.
Druhej skupine ponúkol odmeny.
Ein Haufen Spiele, drei Stufen an Belohnungen.
Niekoľko hier, odmeny v troch výškach.
Belohnungen begrenzen naturgemäß unser Blickfeld, konzentrieren unsere Gedanken.
Už z podstaty odmien vyplýva, že zužujú naše zameranie a sústreďujú našu myseľ.
Diese Wenn dann Belohnungen zerstören oftmals die Kreativität.
Odmeny typu ak tak potom často ničia tvorivosť.
Und zu guter Letzt, ergibt sich daraus ein Leben mit Herausforderungen und Belohnungen.
A keď si to všetko spočítate, tieto veci vytvárajú výzvu a odmenu na celý život.
Besuche Großmutter wann immer Sie können gute Belohnungen erhalten.
Návštevy babička kedykoľvek môžete získať dobré odmeny.
Alle Belohnungen für Mission werden automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben.
Všetky odmeny z misií sú automaticky pripísané na Vaše konto.
Die Rituale geben 2 mal größere Belohnungen in 3 4 mal schnelleren Welten, 3 mal größere Belohnung in 5 6 mal schnelleren Welten, 4 mal größere Belohnungen in 7 8 mal schnelleren Welten und 5 mal größere Belohnungen in 9 10 mal schnelleren Welten (Ultrageschwindigkeitswelten).
Obrady dávajú 2 krát väčšiu odmenu v svetoch 3 4 krát rýchlejších, 3 krát v svetoch 5 6 krát rýchlejších, 4 krát v svetoch 7 8 krát rýchlejších a 5 krát v svetoch 9 10 krát rýchlejších (ultra rychlé svety).
Spiele auf einem der Online Casinos Kasino Belohnungen Network wird mit VIP Punkten belohnt, die akkumulierten in einem zentralen Kasino Belohnungen Konto an. Kasino Belohnungen wurde gegründet 1999, und seitdem ist es ein angesehener Name in Online werden Spiel Gemeinschaft für ihre Professionalität, Hoy Qualität auf dem Spill und Hoy utbetalingsrate.
Hry na niektorú z on line kasín kasíno Bonusy Network bude odmenený VIP body, ktorý akumuluje v centrálnej kasíno Odmeny konto. kasíno Odmeny bola založená v roku 1999, a od tej doby sa stala dobre rešpektované meno v on line Karban komunita pre ich profesionalitu, Kvalita Hoy na rozlievania a Hoy utbetalingsrate.
Belohnungen sollten zu Beginn eindeutig festgelegt und für erzielte Ergebnisse und tatsächliche Leistungen gewährt werden,
odmena by mala byť jednoznačne určená vopred a poskytnutá za skutočné výsledky a skutočný výkon,
Ein findiger Mensch ist einfallsreich und verschiedene Belohnungen für seine natürliche und ungewöhnliche Fähigkeiten verdient.
Podnikavý jedinec je vynaliezavý a zarába rôzne odmeny za svoje prírodné a nezvyčajné schopnosti.
Muss 20 Real verdienen Belohnungen zu entziehen jede Menge dieser Bankroll.
Musí zarobiť 20 reálnom Odmeny sú odobratí akékoľvek množstvo tohto financujú.
Hölle Informationen auf Französisch, adressesvous hat Vertreter von Circle Belohnungen Gewinner.
Hell Informácie vo francúzštine, adressesvous má zástupcovia Kruhu Odmeny víťaza.
vorher, Sie Belohnungen erhalten, wie noch nie zuvor gesehen epische Gegenstände.
skôr, budete dostávať odmeny, také ako nikdy predtým nevidel epické položiek.
Das Geheimnis hoher Leistung liegt nicht in Belohnungen und Bestrafungen, sondern im unsichtbaren intrinsischen Antrieb.
Tajomstvo vysokej výkonnosti nespočíva v odmene a treste, ale v tej neviditeľnej vnútornej hnacej sile.
Belohnungen (Erhalt von Gütern oder Dienstleistungen eines geringeren Wertes als der Beitrag),
odmena (prispievateľ dostane tovar alebo službu menšej hodnoty, ako je príspevok),
Willkommensbonus Belohnungen Neue Spieler können einen 200 Willkommensbonus bis zu 1.000 erhalten.
Bonus Odmeny Noví hráči môžu získať 200 až do výšky 1000 Sk vstupný bonus.
geheime Missionen, wo wir legendäre Schätze erhalten können, die großen Belohnungen darstellen.
tajná misia, kde môžeme získať legendárny poklady, ktoré predstavujú veľké odmeny.
Amazon bietet neue Prime Kreditkarte, die Belohnungen 5 off zu jedem Einkauf
Amazon ponúkne nový predseda kreditnú kartu, ktorá Odmeny 5 off na každom nákupe
Das ist deine Chance, um tolle Belohnungen für deine Modefähigkeiten zu erhalten!
Toto je tvoja šanca vyhrať veľké odmeny pre tvoje módne zručnosti!
Kampf Bay alle zwei Wochen gehalten Turniere, bei denen exklusive Belohnungen geteilt.
Bitka Bay každé dva týždne sa konajú turnaje, kde zdieľané exkluzívne odmeny.
Prämien für Missionen sind für jede Mission anders und können verschiedene Belohnungen beinhalten Bonusse, Punkte, Turniertickets und Gutscheine.
Odmeny z misií sú jedinečné v každej misii a môžu obsahovať celý rad odmien bonusy, body do obchodu, turnajové vstupenky a poukážky.
In Folge davon haben extreme Versionen natürlicher Belohnungen eine einzigartige Macht über uns.
Ako dôsledok majú extrémne verzie prirodzených odmien unikátnu schopnosť nás zajať.
Denn mit den Belohnungen für Erfolge müssen Verluste bei anderen Investitionen ausgeglichen werden.
Odmena za úspech musí kompenzovať straty pri iných investíciách.
Tags Amazon bietet neue Prime Kreditkarte, die Belohnungen 5 off zu jedem Einkauf
Tagy Amazon ponúkne nový predseda kreditnú kartu, ktorá Odmeny 5 off na každom nákupe
Immer wenn sich Spieler in aufeinander folgenden Tagen einloggen, erhalten sie tägliche Belohnungen.
Kedykoľvek, keď sa hráči prihlásia v po sebe nasledujúcich dňoch dostanú denné odmeny.
Die besten 3 Spieler in der Rangliste (nach Gesamtpunkten) können ebenfalls Belohnungen erhalten.
Prví 3 hráči v hodnotení podľa celkového počtu bodov môžu taktiež dostať odmenu.
Ihr Charakter ist ein Raum, Ritter, Waffen und Geld sammeln müssen, nutzen, um ihre tödlichen Fähigkeiten und erhalten Belohnungen.
Vaša postava je priestor rytier, ktorý musí zbierať zbrane a peniaze, využiť svoje smrtiace schopnosti a získať odmeny.
Belohnen Sie sich selbst, früh und häufig. Kleine Belohnungen geeignet sind, aber jede noch so kleine Erfolge feiern.
Odmeňte sa, čoskoro a často. Drobných odmien sú vhodné, ale oslavovať každý malý úspech.
Diese Anforderungen umfassen allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen an jedes Teilsystem.
Tieto požiadavky zahŕňajú všeobecné požiadavky a požiadavky špecifické pre každý subsystém.
Etwas schien mir zu sagen, dass dies eine Gelegenheit, die für reiche Belohnungen genannt wurde.
Niečo mi zdalo, že je to príležitosť, ktorá volala po bohaté odmeny.
Dieses Mal haben jedoch die Leute mit den höchsten Belohnungen am schlechtesten von allen abgeschnitten.
Ale tentoraz tí, ktorým bola sľúbená najvyššia odmena, mali najhoršie výsledky zo všetkých.
Amazon bietet neue Prime Kreditkarte, die Belohnungen 5 off Andere Vorteile zu jedem Einkauf unter
Amazon ponúkne nový predseda kreditnú kartu, ktorá Odmeny 5 off na každom nákupe okrem iných výhod
Missionen sind eine neue unterhaltsame Herausforderungen, für die Sie Ziele erfüllen müssen, um Belohnungen zu verdienen und neue Missionen zu entsperren.
Misie sú nový a zábavný sôsob výzvy, kde musíte spĺňať ciele, získavať za ne body a odomkýňať tak nové misie. Prečítajte si o misiách viac na našej informačnej stránke.
Multi Table Turniere sind eine sehr anspruchsvolle Form von Poker, aber sie bieten einige der größten Belohnungen.
Multi table turnaja sú veľmi náročná forma pokeru, ale ponúka niektoré z najväčších odmien.
Anforderungen und Inhalt
Požiadavky a obsah
Anforderungen und Prüfungen
Požiadavky a skúšky

 

Verwandte Suchen: Belohnungen Geben - Belohnungen Vergeben - Belohnungen Aussetzen - Belohnungen Erhalten - Belohnungen Für - Belohnungen Und Strafen - Verlockenden Belohnungen - Einsatz Von Belohnungen - Niedrige Belohnungen - Belohnungen Verdienen -