Übersetzung von "ergebenden Maßnahmen" Rumänischer Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Rumänisch

Maßnahmen - Übersetzung : Maßnahmen - Übersetzung : Maßnahmen - Übersetzung : Maßnahmen - Übersetzung : Maßnahmen - Übersetzung : Ergebenden Maßnahmen - Übersetzung : Maßnahmen - Übersetzung :
Schlüsselwörter : Măsuri Disperate Drastice Masuri Extreme

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen gesetzlichen und administrativen Maßnahmen zur Durchführung dieser Entscheidung und aller sich daraus ergebenden Maßnahmen.
Statele membre iau toate măsurile necesare, prin acte cu putere de lege şi acte administrative, în vederea punerii în aplicare a prezentei decizii şi a tuturor măsurilor care se impun în temeiul acesteia.
Werden die sich aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflichtungen nicht eingehalten, so müssen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen treffen
întrucât statele membre trebuie să ia măsuri adecvate în caz de neaplicare a obligaţiilor prevăzute de prezenta directivă,
Werden die sich aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflichtungen nicht eingehalten, so müssen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen treffen.
Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate în caz de neaplicare a obligațiilor prevăzute de prezenta directivă.
Gemäß Artikel 266 des Vertrags hat der Rat die sich aus dem Urteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen.
În conformitate cu articolul 266 din tratat, Consiliul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma respectivei hotărâri.
Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen.
Danemarca nu suportă c o n se c in ţ ele financiare ale măsurilor mfie n i o n aflt e la articolul 1, altele decât cheltuielile administrative care revin in s t i t u ţ ii lor.
Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen.
Danemarca nu suportă consecințele financiare ale măsurilor menționate la articolul 1, altele decât cheltuielile administrative care revin instituțiilor.
Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen.
Danemarca nu suportă c o n se c in ele financiare ale măsurilor mfie n i o n a t e la articolul 1, altele decât cheltuielile administrative care revin institui i lor.
KOMMISSION PORTUGAL in der Rechtssache C 275 03 ergebenden Maßnahmen nicht getroffen, da es das Gesetzesdekret Nr. 48051 nicht aufgehoben habe.
executarea Hotărârii Curții pronunțate în cauza C 275 03, de vreme ce nu a abrogat Decretullege nr. 48051.
Dabei werden die sich ergebenden Kürzungsprozentsätze addiert.
Procentele de reducere care rezultă din calcul trebuie însumate.
Dabei werden die sich ergebenden Kürzungsprozentsätze addiert.
Procentajele de reducere care rezultă se însumează.
die sich aus folgenden Rechtsakten ergebenden Änderungen
modificările care rezultă din următoarele acte
Die beschlossenen Maßnahmen decken ein breites Themenspektrum ab und orientieren sich eng an dem aus der jeweiligen Konflikt oder Postkonfliktsituation ergebenden Bedarf
Din punct de vedere tematic, măsurile adoptate acoperă o gamă variată de aspecte, care vizează nevoile specifice ale fiecărei situații de conflict emergent post conflictuale
Die Bedingungen der finanziellen Beteiligungen der Gemeinschaft an den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Maßnahmen sind in der Entscheidung 90 424 EWG geregelt.
Condiţiile detaliate care reglementează contribuţia financiară a Comunităţii la măsurile legate de aplicarea prezentei directive sunt stabilite în Decizia 90 424 CEE.
Die Bedingungen der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Maßnahmen sind in der Entscheidung 90 424 EWG geregelt.
Condiţiile de participare financiară a Comunităţii la acţiunile legate de punerea în aplicare a prezentei directive sunt stabilite prin Decizia 90 424 CEE.
Die Bedingungen der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Maßnahmen sind in der Entscheidung 90 424 EWG geregelt.
Condiţiile care reglementează contribuţia financiară a Comunităţii la măsurile legate de aplicarea prezentei directive sunt prevăzute în Decizia 90 424 CEE.
Beschreibung der sich aus der Maßnahme ergebenden Aufgaben
Descrierea sarcinilor care decurg din acțiune
(1) Die Bedingungen der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Maßnahmen sind in der Entscheidung 90 424 EWG geregelt.
(1) Decizia 424 90 CEE prevede condiţiile care reglementează contribuţia financiară a Comunităţii la măsurile legate de aplicarea prezentei directive.
dem sich aus der vorangegangenen Aktualisierung ergebenden Faktor und
factorul care rezultă din actualizarea precedentă, și
Eine Aufrundung der sich danach ergebenden Beträge erscheint angezeigt .
întrucât sumele rezultate trebuie rotunjite
Die sich aus den Zollvorschriften ergebenden Verpflichtungen bleiben unberührt.
Prezenta directivă nu aduce atingere obligaţiilor ce rezultă din reglementările vamale.
(2) Sollte der Rat einer Änderung der Liste CXL zustimmen, so werden die sich daraus ergebenden Maßnahmen nach dem in Absatz 1 genannten Verfahren erlassen.
(2) În cazul în care Consiliul autorizează o modificare a listei CXL, măsurile rezultate urmează să fie adoptate ulterior în conformitate cu procedura menţionată în alin. (1).
BESCHLUSS VOM 18. 3. 2008 RECHTSSACHE T 411 07 R gemäß Art. 233 EG die sich aus dem Urteil des Gerichts ergebenden Maßnahmen zu ergreifen.
ORDONANŢA DIN 18.3.2008 CAUZA T 411 07 R le consideră adecvate și să ia măsurile impuse de executarea hotărârii Tribunalului, în conformitate cu articolul 233 CE.
Der Reeder oder sein Schiffsagent wird über das Ergebnis der Sitzung und über alle sich aus der Aufbringung und oder dem Festhalten ergebenden Maßnahmen informiert.
Armatorul sau agentul său este informat cu privire la rezultatul reuniunii și cu privire la orice măsuri care decurg din arestarea și sau reținerea navei.
Der Reeder oder sein Schiffsagent wird über das Ergebnis der Sitzung und über alle sich aus der Aufbringung und oder dem Festhalten ergebenden Maßnahmen informiert.
La reuniune, părțile fac schimb de orice documente sau informații relevante care ajută la clarificarea faptelor.
Sonst würden staatliche Maßnahmen in einem Mitgliedstaat andere Mitgliedstaaten dazu berechtigen, Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um die sich für die eigene Industrie ergebenden Nachteile zu begrenzen.
Acceptarea unei asemenea justificări ar însemna acceptarea faptului că existența unor măsuri naționale într un stat membru permite altor state membre să adopte măsuri compensatorii pentru a atenua efectul negativ asupra propriei industrii.
(c) gegebenenfalls Berechnungen der sich daraus ergebenden notwendigen technischen Korrekturen.
(c) după caz, calcularea corecţiilor tehnice necesare rezultante.
Durchsetzung der sich aus Artikel 34und 35AEUV ergebenden Rechte ....................................39
Aplicarea articolelor 34și 35TFUE ...............................................................................37
Betreibers ergebenden Abschreibungen und Zinsen anhand von Effizienzmaßstäben korrigierend einzuwirken.
ARCOR considerarea structurii costurilor reale ale operatorului notificat.
044 Beschreibung des Sachverhalts (einschließlich der sich daraus ergebenden Folgen)
044 descrierea faptelor (inclusiv a consecințelor acestora)
Die Bewältigung der sich daraus ergebenden neuen Bedürfnisse wirft schwierige Fragen der generationenübergreifenden Gerechtigkeit und Solidarität auf, die entsprechende Aufklä rungs , Bildungs und Informationsarbeit sowie politische Maßnahmen erfordern2.
Satisfacerea noilor nevoi rezultate de aici ridică multe semne de întrebare în ceea ce priveşte echitatea şi solidaritatea dintre generaţii, necesitând o muncă adecvată de sensibilizare, educare şi informare, ca şi măsuri politice2.
Die Bewältigung der sich daraus ergebenden neuen Bedürfnisse wirft schwierige Fragen der generationenübergreifen den Gerechtigkeit und Solidarität auf, die entsprechende Aufklärungs , Bildungs und Informations arbeit sowie politische Maßnahmen erfordern.
Satisfacerea noilor nevoi rezultate de aici ridică multe semne de întrebare în ceea ce priveşte echitatea şi solidaritatea dintre generaţii, necesitând o muncă adecvată de sensibilizare, educare şi informare, ca şi măsuri politice.
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um schwere Verstösse gegen die sich aus der Verordnung (EWG) Nr. 1991 92 und der vorliegenden Verordnung ergebenden Verpflichtungen zu ahnden.
Statele membre iau toate măsurile necesare penalizării oricărei neîndepliniri semnificative a angajamentelor sau obligaţiilor asumate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 1991 92, precum şi ale prezentului regulament.
Um den Gemeinschaftsmarkt den sich daraus möglicherweise ergebenden Störungen nicht ungeschützt auszusetzen, sollte die Gemeinschaft in diesen Fällen die Möglichkeit haben, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
În astfel de cazuri, pentru a nu lăsa piaţa comunitară fără apărare împotriva perturbărilor care riscă să se producă, trebuie să se permită Comunităţii să ia rapid toate măsurile necesare.
Beitrag zur besseren Wahrnehmung der sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte
să contribuie la sporirea exercitării drepturilor asociate calității de cetățean al Uniunii
(2) Die sich aus dem Bescheid ergebenden Rechte sind nicht übertragbar.
2. Drepturile care decurg din titlu nu sunt transmisibile.
Dabei geht es darum, dass die sich aus dem Vertrag ergebenden
Cu toate acestea, acest lucru nu este valabil pentru exporturi.
die Zusicherung, die sich aus dem anerkannten Qualitätssicherungssystem ergebenden Auflagen einzuhalten
un angajament de îndeplinire a obligațiilor care decurg din sistemul de calitate omologat
Auf der Grundlage dieser Untersuchung identifiziert die Kommission 26 technische Maßnahmen, mit denen die Umsetzung der sich aus dem Stockholmer Übereinkommen ergebenden Verpflichtungen der EU verbessert werden soll.
În urma acestei analize, Comisia identifică 26 de măsuri tehnice de îmbunătățire a punerii în aplicare a obligațiilor UE prevăzute în Convenția de la Stockholm.
Damit in solchen Fällen der Gemeinschaftsmarkt nicht ohne Schutz gegen die sich daraus möglicherweise ergebenden Störungen bleibt, sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, rasch alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Pentru a evita ca în asemenea cazuri piaţa comunitară să rămână neprotejată împotriva disfuncţionalităţilor ce pot rezulta în urma acestor situaţii, trebuie să se prevadă luarea imediată a tuturor măsurilor necesare.
Das Problem, zu dessen Lösung Maßnahmen ergriffen werden müssen, ist das Fehlen zusammenhängender Daten und Informationen über Investitionsvorhaben (in den verschiedenen Phasen) mit den sich daraus ergebenden Nachteilen.
Problema care impune luarea de măsuri este lipsa de date și informații coerente privind proiectele de investiții (în diferitele etape) și deficiențele aferente.
Damit in solchen Fällen der Gemeinschaftsmarkt nicht ohne Schutz gegen die sich daraus möglicherweise ergebenden Störungen bleibt, sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, rasch alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
26 din Act dacă protecţia elenă restantă la importurile din Comunitatea celor Nouă, luându se în considerare suma compensatorie aplicată la exporturile din Comunitatea celor Nouă către Republica Elenă, nu depăşeşte taxa pe care acest stat membru o poate stabili asupra aceloraşi mărfuri importate din ţări terţe
c) an jede andere Person, wenn sich dies im Hinblick auf deren Mitwirkung an den Maßnahmen zur Abwendung der sich aus einem Produkt ergebenden Gefährdung als nötig erweist.
(c) oricărei alte persoane, atunci când este necesar, în vederea cooperării la acţiunea întreprinsă, pentru evitarea riscurilor prezentate de un produs.
Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art, um die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen zu gewährleisten, und enthalten sich aller Maßnahmen, die die Erreichung der mit diesem Vertrag verfolgten Ziele gefährden könnten.
Părțile contractante iau toate măsurile corespunzătoare generale sau speciale pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul tratat și se abțin de la luarea oricărei măsuri care ar putea periclita atingerea obiectivelor prezentului tratat.
a) Beitrag zur besseren Wahrnehmung der sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte
(a) să contribuie la sporirea exercitării drepturilor asociate calității de cetățean al Uniunii
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Europäischen Union
a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

 

Verwandte Suchen: Ergebenden Maßnahmen - Hieraus Ergebenden Maßnahmen - Und Die Sich Daraus Ergebenden Maßnahmen - Der Sich Daraus Ergebenden Maßnahmen - Sowie Die Sich Daraus Ergebenden Maßnahmen - Und Die Sich Daraus Ergebenden - Die Sich Daraus Ergebenden Konsequenzen - Ergebenden Verpflichtungen - Den Sich Daraus Ergebenden - Daraus Ergebenden Anforderungen -