Übersetzung von "nicht erfüllen" In der niederländischen Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Niederländisch

Erfüllen - Übersetzung : Erfüllen - Übersetzung : Nicht - Übersetzung : Erfüllen - Übersetzung : Erfüllen - Übersetzung : Nicht - Übersetzung : Nicht - Übersetzung : Nicht - Übersetzung : Nicht erfüllen - Übersetzung : Nicht erfüllen - Übersetzung :

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

I nicht erfüllen können Sie, ich kann nicht
Ik kan niet voldoen aan u, ik kan niet
Auch wir sollten nicht alles erfüllen.
En dat zouden wij ook niet moeten doen.
Viele Frauenorganisationen können sie nicht erfüllen.
Veel vrouwenorganisaties kunnen er niet aan voldoen.
Diesen Wunsch... kann ich nicht erfüllen.
Je vraagt me iets wat ik niet kan toestaan.
Wir können nicht erfüllen Das Gefühl wichtigen
We kunnen niet voldoen aan Het gevoel is belangrijk
Die bestehenden Vorschriften erfüllen diese Anforderungen nicht.
Er bestaan nieuwe technieken om vast stellen in welke mate de in wasmiddelen verwerkte stoffen de oppervlaktespanning van het water wijzigen, en die technieken moeten we gebruiken.
Euro Banknoten , die diese Kriterien nicht erfüllen , sind nicht umlauffähig .
Eurobankbiljetten die niet voldoen aan deze criteria zijn niet geschikt .
Freilich kann die Charta nicht alle Wünsche erfüllen.
Het Handvest kan evenwel niet aan alle wensen voldoen.
Zahlreiche unverheiratete Paare werden diese Bedingungen nicht erfüllen.
Veel ongehuwde paren zullen niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen.
Diejenigen, die erfüllen, spüren keinen Anreiz weiterzumachen, und diejenigen, die nicht erfüllen, fühlen keinen Druck für einen Kurswechsel.
De landen die hun plichten nakomen, worden niet aangemoedigd om ermee door te gaan en de lidstaten die de wetgeving aan hun laars lappen, worden niet voldoende onder druk gezet om hun gedrag bij te sturen.
Zwischen denen, die die Aufenthaltsbedingungen nicht oder nicht mehr erfüllen, wird nicht unterschieden.
Dit herinnert ons teveel aan het Oostenrijks initiatief op de beroemde eerste dag van het Oostenrijks voorzitterschap.
Die zugewiesene Ressource könnte den geschätzten Aufwand nicht erfüllen
De toegewezen hulpbron kan niet aan de geschatte inspanning voldoen
Anfangs konnte der Affe sie also gar nicht erfüllen.
In het begin kon de aap de taak helemaal niet uitvoeren.
Ich konnte die Wünsche der beiden Mädchen nicht erfüllen.
Ik kon de wens van die twee meisjes niet vervullen.
Zunächst erfüllen viele Beitrittskandidaten nicht die Kriterien von Kopenhagen.
In de eerste plaats voldoen veel kandidaat landen niet aan de criteria van Kopenhagen.
Übertragungen, die die Bedingungen für eine Ausbuchung nicht erfüllen
Overdrachten die niet voor verwijdering van de balans in aanmerking komen
Übertragungen, welche die Bedingungen für eine Ausbuchung nicht erfüllen
Overdrachten die niet voor verwijdering van de balans in aanmerking komen
Offenkundig erfüllen die Länder der Eurozonen Peripherie diese Voraussetzungen nicht.
Het is duidelijk dat de landen van de periferie van de eurozone niet aan deze voorwaarden voldoen.
Mitgliedstaaten, welche die Konvergenzkriterien nicht erfüllen, können eine Ausnahmeregelung beantragen.
niet verplicht of gehouden is over te gaan naar de derde fase van de EMU zonder een afzonderlijk besluit hiertoe van zijn regering en parlement.
Sie sind nicht einmal fähig, Ihre momentanen Pflichten zu erfüllen.
Je blijkt al te falen in je huidige taken.
Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
die gemäß dem ICAO Abkommen festgelegten Mindestnormen nicht erfüllen oder
niet voldoet aan de krachtens het Verdrag van Chicago vastgestelde minimumnormen, of
Antennen, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, sind zu isolieren.
Een buiten de goederenwagen aangebrachte antenne die niet aan de hier genoemde voorwaarden voldoet, moet geïsoleerd zijn aangebracht.
Die Darlehen erfüllen somit nicht das Kriterium des privaten Kapitalgebers.
Met andere woorden deze leningen beantwoorden niet aan de test van de particuliere investeerder.
Erfüllen
Voldoen
Wir können nicht dauernd Kriterien an die Beitrittskandidaten anlegen, die wir selbst nicht erfüllen.
Wij kunnen de kandidaat landen niet almaar criteria opleggen die wij zelf niet vervullen.
Es werden leider jedoch nicht die Länder genannt, die die geplanten Vorgaben nicht erfüllen.
Helaas wordt in het verslag echter niet aangegeven welke landen de vastgelegde doelstellingen niet hebben geëerbiedigd.
Wir erfüllen diese Ansprüche nicht immer, aber wir streben sie an.
We slagen er niet altijd in om die normen te halen, maar dat is hetgeen waar we naar streven.
Forderungen, die die Regierung Lucas Garcías nicht erfüllen kann und will.
In het verslag kon ik nog slechts vermoedens uitspreken over de medeverantwoordelijkheid van de regering van Guatemala.
Ich würde damit Erwartungen wecken, die ich wahrscheinlich nicht erfüllen könnte.
Betreft Handelsbetrekkingen met de Comecon
Die ursprünglichen japanischen Vor schläge scheinen diese Kriterien nicht zu erfüllen.
Bij die vrije stemming werd natuurlijk het besluit genomen om de doodstraf niet opnieuw in te voeren.
Ich irre nicht, wenn ich sage, wir erfüllen einen ähnlichen Auftrag?
En tenzij ik het mis heb, hadden we beiden eenzelfde opdracht.
von anderen Beständen, die diesen Artikel nicht erfüllen, getrennt gehalten werden
gescheiden worden gehouden van andere koppels die niet aan dit artikel voldoen
Konvergenzkriterien erfüllen
voldoen aan de convergentiecriteria
Das bedeutet natürlich nicht, daß wir die Verpflichtungen gegenüber Spanien und Portugal nicht erfüllen wollen.
Uiteraard betekent dit niet dat wij de verplichtingen jegens Spanje en Portugal niet na zouden willen komen.
Es tut uns sehr leid, doch wir können Ihre Bitte nicht erfüllen.
We vinden het heel jammer, maar we kunnen uw verzoek niet accepteren.
Anträge, die die Bedingungen für einen Finanzbeitrag aus dem EGF nicht erfüllen
Dossiers die niet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG voldeden
e) von anderen Beständen, die diesen Artikel nicht erfüllen, getrennt gehalten werden
e) gescheiden worden gehouden van andere koppels die niet aan dit artikel voldoen
Diese gewiß nicht leichte Aufgabe werden wir im Januar zu erfüllen haben.
In Denemarken, Duitsland en Nederland is de besluitvorming rond de ver zoekschriften betreffende deze bijzondere gevallen vrijwel afgerond.
Es tut mir leid, daß ich jetzt nicht alle Wünsche erfüllen kann.
Het Bureau heeft zich met dat standpunt akkoord verklaard.
Landwirte, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sind automatisch von dieser Beihilfe ausgeschlossen.
Deze beperkingen treffen in het bijzonder de landen van het Iberisch schiereiland die aldus dubbel benadeeld worden omdat zij op de gemeenschappelijke markt graan tegen hogere prijzen moeten kopen en hun uitvoer zien afnemen.
Dies allein reicht jedoch nicht aus, um unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen.
Dit voldoet bij lange na niet aan wat de internationale wetgeving vereist.
Doch all diese Bedingungen erfüllen wir meiner Meinung nach gegenwärtig noch nicht.
Alles bij elkaar denk ik dat we momenteel nog niet aan deze voorwaarden voldoen.
Man könnte den Vereinen, welche die Gleichberechtigungsziele nicht erfüllen, die Subventionen streichen.
Zo kunnen ze de subsidiëring stopzetten van verenigingen die de doelstellingen op het gebied van gelijke kansen niet verwezenlijken.
Der Vorschlag schreibt jedoch nicht rechtsverbindlich vor, welche Messaufgaben zu erfüllen sind.
In het voorstel wordt echter geen gebruik gemaakt van wettelijke instrumenten om te bepalen welke meettaken moeten worden uitgevoerd.

 

Verwandte Suchen: Technische Anforderungen Erfüllen Erfüllen - Erwartungen Nicht Nicht Erfüllen - Anforderungen Nicht Erfüllen - Erwartungen Nicht Erfüllen - Nicht Erfüllen Können - Kriterien Nicht Erfüllen - Erfüllen Nicht Die Anforderungen - Nicht Zu Erfüllen - Erfüllen Die Anforderungen Nicht - Erfüllen Nicht Die Voraussetzungen -