Übersetzung von "Honorar" Litauischer Sprache:


  Wörterbuch Deutsche-Litauisch

Honorar - Übersetzung : Honorar - Übersetzung :

Ads

  Beispiele (Externe Quellen nicht überprüft)

Was mein Honorar angeht.
Susitarem del mano honoraro.
Ich verzichte aufs Honorar.
Šį kart padarysiu tai nemokamai.
auf Honorar oder Vertragsbasis
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK.
auf Honorar oder Vertragsbasis
a ir c punktams
Auf Honorar oder Vertragsbasis
BG farmacijos, medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninis pardavimas (CPC 63211) vaistininkams taikomas nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimas.
b) auf Honorar oder Vertragsbasis
b) Už atlygį ar pagal sutartį
Das Honorar des Mediators entspricht dem nach Regel 8 Buchstabe e der Verfahrensordnung festgelegten Honorar für Schiedspanelvorsitzende.
Šalys susilaiko nuo bet kokių veiksmų, nesusijusių su esama nepaprastąja padėtimi, kurie galėtų sukelti arba sustiprinti neigiamą poveikį gamtinių dujų, naftos ar elektros tiekimui tarp Sąjungos ir Moldovos Respublikos.
Und was ist mit ihrem Honorar?
Bet kaip dėl atlyginimo?
Wir haben Ihr Honorar nicht besprochen.
Bet mes dar neaptarėme jūsų atlygio.
Auf Honorar oder Vertragsbasis (CPC 822)
Tačiau pagal nustatytas kvotas paslaugas gali teikti ir Armėnijos piliečiai, jeigu paslaugų teikėjas turi Prancūzijos vaistininko diplomą.
Der Arzt setzt sein Honorar selbst fest.
Gydytojas savo atlyginimą nustato pats.
Wir haben mein Honorar noch nicht besprochen.
Džanet, mes dar neaptarėme mano atlyginimo.
1.600, das ist mein Honorar, Mr. Nitti.
Aš imu 1600 dolerių mokestį, p. Nitti.
Da setzt du dein Honorar selbst ein.
Gali parašyti savo kainą.
Druck und Verlagsdienste auf Honorar oder Vertragsbasis
Leidyba ir spausdinimas už mokestį arba pagal sutartį
Krankenhausleistungen (direktes Eigentum und Verwaltung gegen Honorar)
draudimo tarpininkavimo paslaugų, išskyrus dėl su toliau išvardytais dalykais susijusios rizikos perdraudimo, pakartotinio perdraudimo ir draudimo
Umfasst die folgenden Leistungen auf Honorar oder Vertragsbasis
Apima toliau išvardytas už atlygį ar pagal sutartį teikiamas paslaugas
Sonstige Gesundheitsdienstleistungen (direktes Eigentum und Verwaltung gegen Honorar)
Bankų ir kitos finansinės paslaugos
Das Honorar des Vermittlers entspricht dem nach Regel 8 Buchstabe e der Verfahrensordnung in Anhang V festgelegten Honorar für Vorsitzende eines Schiedspanels.
pasiektas abipusiškai priimtinas sprendimas, įskaitant galimus laikinus sprendimus Tarpininkas suteikia Šalims galimybę per 15 dienų pateikti pastabas dėl ataskaitos projekto.
b) Dienstleistungen von Immobilienmaklern Auf Honorar oder Vertragsbasis (CPC 822)
b) Nekilnojamojo turto paslaugos už atlygį ar pagal sutartį (CPC 822)
Aber für einen kleinen Gefallen würde ich aufmein Honorar verzichten.
Tačiau mielai iškeisčiau savo honoraro avansą į nedidelę paslaugėlę.
auf Honorar oder Vertragsbasis (z. B. Bewertung oder Verwaltung von Immobilien)
CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK įsipareigojimų neprisiimta.
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien auf Honorar oder Vertragsbasis (CPC 822)
medicinos ir odontologijos paslaugų (CPC 9312)
beträgt das Honorar für eine unabhängige Person 1 000 EUR pro Sitzungstag des Beratenden Ausschusse der Vorsitzende erhält ein Honorar, das 10 über dem der anderen unabhängigen Personen liegt.
bus nustatytas 1000 EUR atlyginimas už vieną patariamosios komisijos susitikimo dieną, mokamas kiekvienam autoritetingam nepriklausomam asmeniui, o pirmininkas gaus 10 didesnį atlyginimą nei kiti autoritetingi nepriklausomi asmenys.
(ISIC rev 3.1 22, ausgenommen Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis13
(ISIC 3.1 red. 22, išskyrus leidybą ir spausdinimą už atlygį arba pagal sutartį13)
Ich sagte doch, ich verzichte aufs Honorar. Ich hatte das Geld schon.
Aš jau sakiau, kad galėčiau atsisakyti savo atlyginimo.
Ich protestierte, aber er sagte... das wäre mein Honorar für die Berufsberatung.
Protestavau, bet jis sakė, kad tai mano, kaip jo karjeros konsultanto, dalis.
(ISIC rev 3.1 22), ausgenommen Druck und Verlagsdienstleistungen auf Honorar oder Vertragsbasis
FI užsienietis, prekybos veiklą vykdantis kaip privatus verslininkas, privalo turėti prekybos leidimą ir nuolat gyventi EEE.
(ISIC rev 3.1 22, ausgenommen Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis (2))
Visos valstybės narės, išskyrus AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK.
Das Honorar für den Assistenten eines Schiedsrichters darf 50 des Schiedsrichterhonorars nicht übersteigen.
Bet kuriuo atveju burtai traukiami esant tai (toms) Šaliai ( ims), kurios dalyvauja.
(ISIC Rev. 3.1 22, ausgenommen Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis 9 )
(ISIC 3.1 red. 22, išskyrus leidybą ir spausdinimą už atlygį arba pagal sutartį 9 )
(ISIC Rev. 3.1 22, ausgenommen Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis 4 )
(CPC 861) 5 išskyrus teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, t. y. notarų, antstolių (huissiers de justice) ar kitų valstybės tarnautojų ir teismo pareigūnų (officiers publics et ministériels) teikiamas teisinio konsultavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas
Machen Sie weiter wie besprochen und Sie können Ihrem Honorar eine weitere Null hinzufügen.
Jūs juk žinot. Padarykit, kaip sutarta, ir prie atlygio pridėsiu dar viena nulį. Kur jūs esat?
(ISIC rev 3.1 (ISIC rev 3.1 22, ausgenommen Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis) 4
Įsipareigojimų neprisiimta dėl pradinio ugdymo ir (arba) vidurinio mokymo paslaugų, kurias teikia užsienio fiziniai asmenys ir asociacijos, ir dėl aukštojo mokslo paslaugų teikimo.
Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis sind im Abschnitt UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN unter 6.F.p zu finden.
Šiame įsipareigojimų sąraše pateikiamos išnašos, kuriuose aiškiai ir glaustai nurodomi sektoriai, kuriuose viešosios paslaugos atlieka pagrindinį vaidmenį.
Druck und Verlagsdienstleistungen auf Honorar oder Vertragsbasis sind im Abschnitt UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN unter 6.F.p zu finden.
Prekių, išskyrus vamzdynais transportuojamą kurą, sandėliavimo paslaugos
Ein solches Honorar würde wahrscheinlich stark von den Einnahmen abhängen, die durch die Anlagen erzielt werden.
Tikėtina, kad tokio mokesčio pobūdis bus glaudžiai susijęs su pajamomis iš turto.
Druck und Veröffentlichung auf Honorar oder Vertragsbasis sind im Abschnitt UNTERNEHMENSDIENSTLEISTUNGEN unter 6. F. p) zu finden.
Pagalbinės kuro transportavimo vamzdynais paslaugos aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 14.C dalyje.
Die Kosten für den organisatorischen Aufwand, einschließlich Honorar und Auslagen des Mediators, tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.
Vadovaudamosi skaidrumo principu abi Šalys bendradarbiauja siekdamos kuo skubiau rasti sprendimą.
Die Kosten für den organisatorischen Aufwand, einschließlich Honorar und Auslagen des Vermittlers, tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.
Viešai paskelbtoje versijoje negali būti informacijos, kurią Šalis nurodo esant konfidencialią.
Das Honorar des gewählten Arztes wird bis zu einem Hoechstbetrag, der vom Verwaltungsrat festgesetzt wird, von der Stiftung getragen.
Pastaruoju atveju gydytojo atlyginimą, kurio didžiausią sumą nustato Administracinė valdyba, moka Fondas.
Das Honorar der Nutzungsrechte für eine einmalige Produktion des Siegerentwurfs durch den Veranstalter des Wettbewerbs (EWSA) ist im Preis enthalten.
Laimėjusios projekto vienkartinės gamybos uzufrukto mokestis, kurį moka konkurso organizatorius (EESRK), yra įtrauktas į prizą.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorar und Fahrtkosten für freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure einschließlich des Beitrags für Leistungen von Dolmetschern der Kommission.
Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarų ir kelionės išlaidas, taip pat Komisijos vertėjų išlaidas.
Die Kommunalräte prüfen gegen einen Unkostenbeitrag, der unter dem Honorar privater Rechtsanwälte liegt, ob die Anträge vollständig ausgefüllt sind und ob die erforderlichen Dokumente beigefügt wurden.
Remiantis 2005 m. stebėjimo duomenimis, tolerancijos didėjimas pagerino Estijos visuomenės nuomonę 54 estų pritarė, kad Estijoje gimę rusakalbiai galėtų įgyti pilietybę pagal supaprastintą procedūrą.
Umfasst keine Dienstleistungen im Bereich Bergbau auf Honorar oder Vertragsbasis auf Öl und Gasfeldern, die im Abschnitt DIENSTLEISTUNGEN IM ENERGIEBEREICH unter 18. A. zu finden sind.
Telekomunikacijų ryšio paslaugos

 

Verwandte Suchen: Honorar Honorar Honorar - Honorar - Vereinbartes Honorar - Das Honorar Beträgt - Honorar Zahlen - Honorar Bezahlen - Honorar In Höhe Von - Gegen Honorar - Unser Honorar - Kleines Honorar -